За Нас

Гео–Компас е компанија која е основана во 2019 година, но со себе носи тим од професионалци кои имаат над 15 години работно искуство во областа на геодезијата и катастарот. Компанијата работи во областа на геодезијата, катастар, вештачења, проценка на недвижности, инженерска геодезија, индустриска геодезија. Со својот професионален тим нуди стручни и целосни решенија за проблематики во областа на катастарот, геодезијата, судските вештачења во областа на геодезијата, проценките на недвижности.
Судски вештачења
Судски вештачења
Овластен судски вештак од областа на геодезијата.
tierra-mallorca-NpTbVOkkom8-unsplash
Процена на недвижен имот
Овластени проценители н недвижен имот.
Услуги
 • нумерички податоци
 • физичка делба
 • легализација на бесправно изградени објекти
 • решавање на имотно – правни односи
 • обележување на граници на катастарска парцела
 • идентификација на катастарска парцела
 • ажурирани геодетски подлоги
 • судски вештачења
 • премер на инфраструктурни објекти
 • премер на внатрешна површина
 • снимање на фактичка состојба
 • други видови геодетски елаборати
Локација
Адреса:
Божидар Аџија бр. 1 Кисела Вода, Скопје
Email:
info@geokompas.mk
Телефон:
+38975277739
Контакт