За Нас

Гео–Компас е компанија која е основана во 2019 година, но со себе носи тим од професионалци кои имаат над 15 години работно искуство во областа на геодезијата и катастарот. Компанијата работи во областа на геодезијата, катастар, вештачења, проценка на недвижности, инженерска геодезија, индустриска геодезија. Со својот професионален тим нуди стручни и целосни решенија за проблематики во областа на катастарот, геодезијата, судските вештачења во областа на геодезијата, проценките на недвижности.
Судски вештачења
Судски вештачења
Овластен судски вештак од областа на геодезијата.
tierra-mallorca-NpTbVOkkom8-unsplash
Процена на недвижен имот
Овластени проценители н недвижен имот.
Услуги
  • нумерички податоци
  • физичка делба
  • легализација на бесправно изградени објекти
  • решавање на имотно – правни односи
  • обележување на граници на катастарска парцела
  • идентификација на катастарска парцела
  • ажурирани геодетски подлоги
  • судски вештачења
  • премер на инфраструктурни објекти
  • премер на внатрешна површина
  • снимање на фактичка состојба
  • други видови геодетски елаборати
Локација
Адреса:
Божидар Аџија бр. 1 Кисела Вода, Скопје
Email:
info@geokompas.mk
Телефон:
+38975277739
Контакт