Услуги од областа на Инжинерска геодезија

Тимот на Гео-Комас нуди услуги од областа на инжинерска геодезија како:
  • Пратење на градба (хоризонтална, вертикална, кубатури на земјиште)
  • Геодетско снимање на сите инженерски објекти
  • Изработка на дигитални геодетски подлоги (ДТМ)

и други услуги, користејќи најсовремена опрема, и стручност во работа со истата.